Regulamin aplikacji do 31.12.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaje i zakres Usług

III. Warunki świadczenia Usług

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

V. Sposoby płatności

VI. Sposoby dostawy

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Odpowiedzialność

XIII. Prawa autorskie

XIV. Informacje dodatkowe

XV. Postanowienia końcowe

XVI. Wejście w życie Regulaminu


Aplikacja Mobilna Colorland Go do pobrania pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colorland lub https://apps.apple.com/pl/app/colorlandgo/id1438412051?l=pl prowadzona jest przez Cyfrowa Foto Sp. z o.o., z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 8133469935, REGON 180149478, numer, adres e-mail: zamowienia@colorland.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, zasady i warunki dostarczania Usług za pomocą Aplikacji Mobilnej Colorland Go na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki realizacji Projektów, składania Zamówień na Produkty i Usługi w Aplikacji Mobilnej Colorland Go, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Prezentowane w Aplikacji Mobilnej Colorland Go informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.

3. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Aplikacji Mobilnej Colorland Go, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Aplikacji Mobilnej lub jej elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

4. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:

5.1. APLIKACJA - aplikacja mobilna Usługodawcy, o nazwie ColorlandGO

5.2. WŁAŚCICIEL - Właścicielem Aplikacji jest firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8133469935, REGON 180149478, adres poczty elektronicznej: zamowienia@colorland.pl, numer telefonu: 17 27 55 299 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.3. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający wybór Projektu, akceptację Projektu, wybór parametrów Projektu przez Usługobiorcę oraz złożenie Zamówienia.

5.5. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 9:00 a 17:00 w dni robocze.

5.6. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

5.7. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Aplikacji niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.8. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

5.9. NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, lub w imieniu Usługodawcy.

5.10. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.11. PRODUKT/TOWAR/USŁUGA – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Usługodawcę zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Usługobiorcę i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Usługobiorcą i Usługodawcą.

5.12. PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w Aplikacji i podlegający dalszemu określeniu przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Usługobiorcę o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu zamówienia.

5.13. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

5.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5.15. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wyszczególniona w treści Regulaminu.

5.16. USŁUGODAWCA – firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8133469935, REGON 180149478 adres poczty elektronicznej: zamowienia@colorland.pl, numer telefonu: 17 27 55 299. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Usługodawcę.

5.18. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA Na pozytywną weryfikację zamówienia składa się:

- prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia

- przesłanie Projektu/Zamówienia wybranego i zaakceptowanego przez Usługobiorcę

- zaksięgowaniu płatności za złożone Zamówienie

5.19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu przez Usługodawcę.

II. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej następujące Usługi:

1.1. Prowadzenie Konta w Aplikacji.

1.1.1. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu, lub skorzystaniu z opcji rejestracji za pomocą konta posiadanego w portalu „Facebook”.

1.1.2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2. Korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia.

1.2.1. Korzystanie z Edytora rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Projektu do Edytora.

1.2.2. Korzystanie z Edytora polega na:

1.2.2.1. Wyborze koncepcji Produktu, np. przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym znaczeniu,

1.2.2.2. Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika,

1.2.2.3. Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.

1.2.3. Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:

1.2.3.1. Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Projektu z zaakceptowanych Projektów,

1.2.3.2. Wyborze parametrów Projektu, np. ilość Produktów, dodatki itp., oraz sposobu doręczenia.

1.2.3.3. Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,

1.2.3.4. Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji Mobilnej).

1.3. Świadczenie Usługi Newsletter.

1.3.1. Do Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Aplikacji Mobilnej Colorland Go lub w sekcji Wyrażone zgody widocznej w Ustawieniach konta dostępnych z menu aplikacji.

1.4. Udostępnianie Projektów innym Użytkownikom Aplikacji Mobilnej lub jego rozpowszechnienia nieograniczonej liczbie odbiorców.

1.4.1. Udostępnienie Projektu realizowane jest przez użycie funkcji „udostępnij” lub o podobnym znaczeniu dostępnej w Aplikacji Mobilnej, dla zrealizowanych Zamówień.

1.4.2. W wypadku udostępnienia Projektu innym Użytkownikom Aplikacji Mobilnej Użytkownik, któremu udostępniono Projekt posiada m.in. możliwości edycji Projektu w Edytorze, wykonania kopii Projektu, jego dalszego udostępnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym pkt. lub złożenia Zamówienia. Warunkiem korzystania z usługi udostepnienia Projektu innym Użytkownikom Aplikacji jest posiadanie Konta przez osobę, której udostępniono Projekt. Informacja o udostępnieniu Projektu uwidoczniana jest w Koncie.

1.4.3. W wypadku rozpowszechnienia Projektu nieograniczonej liczbie odbiorców (dowolnej osobie trzeciej), osoba, której udostępniono Projekt posiada wyłącznie możliwość odczytu Projektu. Udostępnienie realizowane jest za pomocą hiperłącza generowanego w Aplikacji Mobilnej.

III. Warunki świadczenia Usług

1. Odpłatność:

1.1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:

2.1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aplikacji poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Usługobiorcę w trakcie składania.

2.3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.4. Umowa o świadczenie Usługi Udostępniania Projektów zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Edytora oraz Formularza Zamówienia:

3.1. Telefon z dostępem do Internetu oraz systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej lub systemem operacyjnym iOS w wersji 9.0 lub wyższej.

3.2. Minimum 2 GB pamięci RAM w urządzeniu mobilnym.

3.3. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na smartfonie z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.

3.4. Dostęp do Google Play Store dla urządzeń z systemem Android lub App Store dla urządzeń z systemem iOS .

3.5. Włączona w mobilnej przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

4. Usługodawca zaleca, aby że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki powinny spełniały następujące wymagania:

4.1. maksymalna waga: 30 MB

4.2. maksymalna rozdzielczość: 50 Mpix

4.3. maksymalna wielkość pliku: 10000 px

4.4. akceptowane rozszerzenia plików: png lub jpg/jpeg.

5. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Edytora, które udostępniane będą Usługobiorcy za pośrednictwem Edytora lub w Aplikacji Mobilnej w odrębnych polach.

6. Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.

7. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Usługobiorców w ramach korzystania z Usług.

8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej, a w szczególności Edytora i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.

9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej Colorland Go może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

10. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Aplikacji Mobilnej Colorland Go, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.

11. Usługobiorca udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Produktu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Aplikacji Mobilnej. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży produktu

1. Cena Produktu uwidoczniona w Aplikacji Mobilnej Colorland Go podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i zależą od wybranego sposobu dostawy.

2. Uiszczenie ceny Produktu możliwe jest za pomocą vouchera zakupowego, który po wprowadzeniu odpowiedniego kodu obniża cenę wszystkich lub wybranych Produktów znajdujących się w koszyku.

3. Cena Produktu uwidoczniona w Aplikacji Mobilnej Colorland Go jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Aplikacji Mobilnej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.

4. Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.

4.1. Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II 1.2 Regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Aplikacja Mobilna niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.

4.3. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

4.4. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.

4.5. Produkty zawierają w widocznym miejscu dodatkowe informacje: Na ostatniej stronie Produktu lub innym miejscu wskazanym w opisie Produktu, znajduje się kod kreskowy, na okładce znajduje się kod kreskowy oraz logo Serwisu Internetowego, którego częścią jest Aplikacja Mobilna Colorland Go.

V. Sposoby płatności

1. Aplikacja mobilna udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL jeden z następujących sposobów:

1.1.1. kartą płatniczą,

1.1.2. kartą kredytową,

1.1.3. BLIK

2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i kredytową oraz BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl: DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

VI. Sposoby dostawy

1. Aplikacja Mobilna Colorland GO udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

1.1. Paczką kurierską,

1.2 Pocztą Polską,

1.3 innym dostawcom usług przewozowych działającym na terenie Polski.

2. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, czasowy brak realizacji wysyłek). Klient nie poniesie z tego tytułu dodatkowego kosztu ponad wskazany przy zakupie Produktu.

3. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

3.1. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia należy liczyć w Dniach Roboczych w następujący sposób: od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.

3.2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczne jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.

3.3. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta w Aplikacji Mobilnej Colorland Go.

1.1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Aplikacji Mobilnej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na adres Usługodawcy: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

1.2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Aplikacji Mobilnej w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

1.3. Umowa o prowadzenie Konta w Aplikacja Mobilnej ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Użytkownik ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Aplikacji Mobilnej Colorland Go ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu należy:

1.4.1. w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "usuń konto" lub o podobnym znaczeniu po czym Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link potwierdzający żądanie usunięcie Konta.

1.4.2. Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

1.5. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

1.6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia następuje w chwili zakończenia korzystania z Edytora, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.

3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

3.1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter w tym celu należy w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "Ustawienia konta" a następnie odznaczyć pole „Chcę otrzymywać newsletter” lub o podobnym znaczeniu. Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link potwierdzający żądanie usunięcia adresu e-mail z usługi Newsletter.

3.2. Kliknięcie na nadesłany link jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.

4. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie usługi udostępniania Projektów następuje w chwili zakończenia przez Usługobiorcę udostępniania Projektów.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.

1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.

1.4. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.

1.5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

1.6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.7. W przypadku Produktów objętych gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Aplikację Mobilną:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Colroland Go Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail reklamacje@cyfrowafoto.com

2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: DOTPAY – formularz kontaktowy (link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl ; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt. XI w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.

2. Reklamacje Produktów zamawianych w Aplikacji Mobilnej Colorland Go z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie https://www.colorland.pl/regulamin-aplikacji-colorlandgo lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.

2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.

3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).

4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):

1.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

1.2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

1.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

1.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,

1.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

2. W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.

4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie lub na adres mail: reklamacje@cyfrowafoto.com

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.

7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

XII. Odpowiedzialność

1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

2. W stosunku do Klienta, Usługodawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Aplikacji Mobilnej Colorland Go niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.

XIII. Prawa autorskie

1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.

2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.

3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Usługobiorca. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.

4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Aplikacji Mobilnej treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.

5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Aplikacji Mobilnej stanowią przedmiot własności Usługodawcy i chronione są prawem.

6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

XIV. Informacje dodatkowe

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

2.1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy,

2.2. przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,

2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

3. Przechowywanie plików:

3.1. Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

3.1.1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka,

3.1.2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,

3.1.3. Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji.

3.2. Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

3.2.1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 60 dniach od daty opłacenia koszyka,

3.2.2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,

3.2.3. dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniej edycji.

XV. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Aplikację Mobilną zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

3. Rozstrzyganie sporów:

3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.

3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3.3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3.4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVI. Wejście w życie Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Produktów z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie; zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów z Aplikacji Mobilnej ColorlandGo ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.

5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników.

6. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.